Trykk “Enter” for å komme videre
Skisse til nytt bygg som erstatter Kreditkassegården i Helgerudkvartalet, sett fra Rådhuset. (Cr: Lpo)

Sandvikas nye skyline under oppseiling

14. februar ble planene for ny områderegulering av Sandvika Øst presentert i formannskapet. Grunneierne, med Andenæs-gruppen i spissen, har store og høye planer i gamle Sandvika. Etter opprinnelig å ha ønsket høyhus på over 70 meter er nå planene noe nedjustert til en klynge nye bygninger, mange av dem over 50 meter høye, med 65 meter som høyeste nivå.

Andenæs-kvartalet nærmest jernbanen får de høyeste bygningene på 65 meter. Også Helgerud-kvartalet får en omfattende høyhusprofil med bygninger på 45 – 60 meter. (Ill: Lpo/Summab)

Hovedgrep

Områdeplanens hovedgrep er å rive og fornye flere av kvartalene i Sandvika, samt å åpne opp siktlinjer og adgang til fjorden. Et viktig premiss er også økt boligbygging, slik at Sandvika Øst blir en levende og pulserende del av byen.

Flesteparten av bygningene som ønskes revet er eiet av Andenæs-gruppen: Helgerudgården, Kreditkassegården, Aamodtgården, Ekornrudgården og Andenæsgården.

Finstadgården, som eies av Johs. Hansen & Co, skal også rives og erstattes av et nytt eiendomskompleks som er flyttet mot øst for å få åpning mot fjorden.

Et vesentlig grep i den nye reguleringsplanen er å gjenskape en åpen akse i Jørgen Kanitz’ gate ut mot fjorden der Finstad-gården i dag sperrer utsynet. (Cr: Lpo/Summab)

Øst for Rådhuset er det planlagt en kulturell publikumsattraksjon som vil markere inngangen til Sandvika fra Sandviksveien.

Det planlegges et stort underjordisk parkeringsanlegg som vil strekke seg fra Rådhusparken og opp under hele Helgerudkvartalet.

Boliger

Det er fire sentrale sentrumskvartaler på til sammen 35.000 kvadratmeter som skal rives. Disse arealene skal erstattes av 102.000 kvadratmeter ny bygningsmasse. Om lag 12.000 blir forretninger, 26.000 blir bevertning, kontor, kultur og service, og 64.000 kvadratmeter er satt av til boliger.

De siste årenes press på boligmarkedet har gjort det aktuelt med et større antall nye boliger i Sandvika Øst enn opprinnelig tenkt. De nye planene åpner for mellom 600 og 800 nye leiligheter, mange av dem med flott utsikt over fjorden.

Som kollektivknutepunkt egner Sandvika seg for boliger. Ny Ringeriksbane, forbedret jernbane-kapasitet til Oslo, samt en rekke valgmuligheter for buss, bil, båt og sykkel gjør Sandvika til et nav på vestsiden av hovedstaden.

Dersom forslaget til ny områdeplan blir vedtatt i kommunestyret 31. mai, blir det grønt lys for byggingen av Sandvikas nye «skyline».

Skisse til nytt Helgerud-kvartal med opptil 19 etasjer, sett fra jernbanestasjonen. (Cr: Lpo)

 

 

Kommentarfeltet er stengt.